top of page

תכנית המשך ושילוב במסגרות חינוכיות

לאחר סיום הטיפול האינטנסיבי במרכז מפנה, עם חזרתה של המשפחה לביתה בקהילה, מתחיל השלב השני בטיפול. ההורים מקבלים הדרכה וליווי ביישום של RPT (תרפיה במשחק הדדי) בביתם. הדבר דורש שעות טיפוליות יומיות בחדר משחקים שהוכן לצורך כך בבית. הילד מטופל בחדר זה מספר שעות מדי יום על ידי הוריו ומטפלים שהוכשרו למטרה זו.

המטפלים המופנים למשפחות הנם מטפלים מקצועיים בוגרי ביה"ס להכשרת מטפלים בגישת מפנה, באוניברסיטת בר-אילן. מטפלים אלו עובדים בבתי המשפחות בליווי הדרכה צמודה של מרכז מפנה.

מספר השעות הטיפוליות בבית יורד בהדרגה לפי התקדמות הפעוט ועם שילובו בגן ילדים מתאים. המעקב מנוהל על ידי מדריך בכיר מצוות מפנה.

תכנית המשך ושילוב במסגרות חינוכיות

שילוב במסגרות גניות

לאחר סיום הטיפול האינטנסיבי במרכז מפנה, עם חזרתה של המשפחה לביתה בקהילה, מתחיל השלב השני בטיפול. ההורים מקבלים הדרכה וליווי ביישום של RPT (תרפיה במשחק הדדי) בביתם. הדבר דורש שעות טיפוליות יומיות בחדר משחקים שהוכן לצורך כך בבית. הילד מטופל בחדר זה מספר שעות מדי יום על ידי הוריו ומטפלים שהוכשרו למטרה זו.

bottom of page