top of page

התוכנית להתערבות טיפולית

התוכנית הטיפולית - טיפול במרכז מפנה

התפישה  של מרכז מפנה היתה הראשונה להכיר בחשיבותם של טיפול פרטני ואינטנסיבי הכולל את השתתפותה של המשפחה הגרעינית כפקטור מרכזי בתוכנית. התוכנית רבת מרכיבים ונוגעת בנושאי מפתח המתייחסים להיבטים ההתפתחותיים, הסביבתיים והמשפחתיים.


העיקרון המנחה בתוכנית הוא שאוטיזם משפיע על כל חברי המשפחה. טיפול משפחתי הינו מרכיב מהותי בתוכנית ההתערבות והוא מאפיין את התוכנית של מפנה בשונה מתוכנית התערבות אחרות. התוכנית מיישמת את תאוריית ההיקשרות של Bowlby כבסיס להתפתחות ה"אני". היא משלבת בתוכה עקרונות פסיכו-דינאמיים, גישה מערכתית לטיפול משפחתי ומודל ביו-פסיכו חברתי עפ"י Minuchin.

התוכנית הטיפולית - טיפול במרכז מפנה

המודל הטיפולי

העיקרון הבסיסי המונח ביסודו של המודל הטיפולי רואה את המשפחה כיחידה אורגנית. המטרה המרכזית היא לגרום למשפחה הגרעינית להבין את האידיאולוגיה המשפחתית, צרכיה והדינאמיקה שלה, ולקחת חלק פעיל בטיפול.

הליך ההתערבות הטיפולית של מרכז מפנה כולל 3 שלבים מרכזיים:

1. טיפול אינטנסיבי בן שלושה שבועות במרכז מפנה 

השלב הראשון בטיפול כולל שלושה שבועות אינטנסיביים בהם המשפחה שוהה בראש פנה מגיעה מידי יום למרכז מפנה, ומקבלת הזדמנות להבנה טובה יותר של צרכיהם כמשפחה בכלל ושל תינוקם בפרט, זאת תוך התייחסות לייחודיות של כל משפחה ותוך שמירה על סביבה תומכת ומכילה.
אחים - לעיתים נוטים ההורים לרכז את כלל המשאבים בתינוק שלהם שנמצא בסיכון התפתחותי. במקרים כאלו, עלולים האחים להרגיש מחוץ למרכז הקשב המשפחתי, ולעיתים אף להרגיש לא מובנים ואף מאוימים. על כן, תשומת לב מיוחדת ניתנת לאחים במשפחה הלוקחים חלק בטיפול לפי גילם והצרכים הייחודיים שלהם. התייחסות לאחים מאפשרת להבין את הדינאמיקה המשפחתית ולרכוש כלים להתמודדות יומיומית אפקטיבית.

2.טיפול המשך בבית המשפחה 

כאשר המשפחה חוזרת לביתה מתחיל השלב השני של ההתערבות הטיפולית. תקופה זו תלויה בדרך כלל בהתקדמות של כל תינוק וביכולותיו כמו גם ביכולתם ונכונותם של ההורים להמשך שגרת הטיפול.   שלב זה הוא שלב חשוב לאין שיעור להתקדמותו של התינוק. ביציאה ממרכז מפנה תקבל המשפחה את המלצות הרלוונטיות והאפשרות להמשיך את העבודה בבית ולהיעזר בליווי של מטפלות שהוכשרו בביה"ס להכשרת מטפלים עפ"י גישת מפנה באוניברסיטת בר אילן.

3.שילוב הפעוט בגן

השלב השלישי הינו תהליך הדרגתי המתקיים בעקבות ההערכה מחודשת לגבי יכולתו של הילד להתמודד בקבוצת בני גילו. ההנחה היא שהכלים שניתנו במסגרת הטיפול והעבודה שנערכה בבית לאחריו תאפשר לרוב הפעוטות להתקדם ולשפר את יכולותיו ולהביא אותו למפגש ולשילוב עם בני גילו.לאחר מציאת מסגרת מתאימה, השילוב מתבצע בהדרגה בהנחיית מטפלת מצוות מפנה.

bottom of page