top of page

הגישה הטיפולית

העיקרון המנחה בתוכנית הוא שאוטיזם משפיע על כל חברי המשפחה. טיפול משפחתי הינו מרכיב מהותי בתוכנית ההתערבות והוא מאפיין את התוכנית של מפנה בשונה מתוכנית התערבות אחרות. התוכנית מיישמת את תאוריית ההיקשרות של Bowlby כבסיס להתפתחות ה"אני". היא משלבת בתוכה עקרונות פסיכו-דינאמיים, גישה מערכתית לטיפול משפחתי ומודל ביו-פסיכו חברתי עפ"י Minuchin.

הטיפול הינו הוליסטי מקיף את כל קשת ההתפתחות של התינוק; המוטורית-סנסורית – פיזית – רגשית-קוגנטיבית, ומתמקד ביכולת והמוטיבציה ליצור קשר ותקשורת. העיקרון הכללי של מודל מפנה הוא לעודד את הילד להיות סקרן ומעורב ולא ללמד אותו.

הגישה הטיפולית של מרכז מפנה

התכנית הטיפולית הנוכחית פועלת לפי העקרונות הבאים:

  • טיפול בתינוקות ופעוטות עד גיל שנתיים

  • טיפול פרטני אינטנסיבי משולב בטיפול משפחתי

  • טיפול המשך בבית, מלווה בהדרכה של מטפלים מיומנים

  • שילוב הפעוט בחברת ילדים עם התפתחות טיפיקלית בני גילו

bottom of page